تفسیر آیات دال بر فطری بودن خداشناسی
78 بازدید
محل نشر: مطالعات تفسیری تابستان 1392 , دوره 4 , شماره 14 ; صفحه 79 تا صفحه 89.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی